OKULUMUZ

Bağlantılar

OKULUMUZ

  •  14 Mayıs 2019 Salı
  •  281 Görüntüleme
  •  Yazdır

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği Bölümü

Program Bilgileri

Türk Müziği

Dili: Türkçe

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Gör. Gamze Köprülü 

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Gör. Gamze Köprülü 

Koordinatör Yardımcısı: 

Bölüm Sekreteri: Yüksek Okul Sekreteri Asım Yazar

Süresi (Yıl): 4

Azami Süresi (Yıl): 7

Kontenjanı:15

Ek Kontenjanı (staj): Mezuniyet Ünvanı:

Ösym Tipi: Özel Yetenek

Tarihçe: Ülkemizde, Türk Musıkisi eğitimi veren kurumların ilki, 1976 yılında kurulup, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarıdır. Daha sonra, İzmir ve Gaziantep şehirlerinde de aynı konservatuvarlar kuruldu. Konya’da da 1994 yılından beri Devlet Konservatuvarı bünyesinde bir Ana Sanat Dalı olarak, Türk Sanat Musıkisi bulunmaktadır. Bu sayıların, ülkemizin kültür ve sanatını yaşatmada, geliştirmede yeterli olamayacağı kesindir. Üstelik, Doğu Anadolu Bölgesi böyle bir kurumdan tamamen yoksundur. Elazığ ili gibi, Türk Halk ve Türk Sanat Musıkilerini bünyesinde birleştirerek mükemmel bir senteze ulaşmış, hemen her ferdinin musıkiyi soluduğu bir şehirde, ciddi bir musıki eğitimi yapılamamaktadır. Çeşitli dernekler, yaptıkları icraatlarla bu özel musıkinin yok olmasını bir yere kadar önlemişlerdir. Bunlar da kuşkusuz Devlet Korolarıdır. Üniversitemizde, Konservatuvar eğitimi başladığı taktirde, Devlet Korosundan öğretim elemanı konusunda istifade edileceği gibi; ortak bilimsel çalışma zeminleri hazırlanarak bu kurumların faaliyetleri de geliştirilecektir. Yörenin yapısından ve kendi müziğimizin temelde bir oluşundan dolayı, program hazırlanırken Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin ayrım yapılmadan öğretilmesi planlanmaktadır.

Alınacak Derece

Lisans seviyesinde Konservatuvar Mezunu. Programdan mezun olanların Türk Müziği Bölümü Mezunu, Türk Müziği Sanatçısı unvanını alması öngörülmektedir.

Kabul Koşulları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Sınava girilecek yıl YKS puan türlerinin herhangi birinden Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Özel Yetenek Sınavı için belirlenen minimum baraj puanı almış olmak.

•  Lise veya dengi okullar veya açık öğretim lisesinden mezun olmuş olmak.

• İki aşamada yapılacak olan Türk Müziği Bölümü sınavında adaylar bireysel olarak sınava alınacaklardır.

•Sınav: Eleme sınavı olan ilk aşama; İşitme, kesin kabul olan ikinci aşama ise; İcra adı altında uygulamalı olarak yapılacaktır.

• Kesin kabul sınavında aday, saz veya ses alanında (seçmeli olarak ) belirleyeceği yalnız bir alandan sınava girebilecektir. Adayların eleme sınavından başarılı sayılabilmeleri için en az 100 üzerinden 50 yetenek puanı almaları gerekmektedir.

• Eleme sınavından 50 ve üzeri yetenek puanı alan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

• Adayların kesin kabul sınavından başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 yetenek puanı almaları gerekmektedir. 50 yetenek puanının altında puan alan adaylar sınavdan başarısız sayılacak ve hiçbir kayıt hakkı elde edemeyeceklerdir.

• Başarılı olup kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine başarı sıralamasına göre tarihleri ilan edilmiş olan yedek listeden öğrenci kayıtları yapılacaktır.

Üst Kademeye Geçiş

her ders döneminde vize notunun %40'ı final notunun %60'ı toplanarak en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılarak bir üst kademeye geçmeye hak kazanır. Ayrıca bölümümüzde Meslek çalgısı, TSM Solfev ve nazariyatı, Batı müziği solfej ve nazariyatı ve THM solfej ve nazariyatı dersleri 8 yarıyıl için de ön şartlı derler olarak belirlenmiştir. ön şartlı baraj derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrenci, iki üst dönemden başarısız olduğu dersin kaydını yaptıramaz.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Programdan mezun olabilmeleri için 150 kredi, 240 AKTS’lik ders almaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olanlar, üniversitelerin devlet konservatuvarlarının ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilecek, mezunlar edindikleri bilgi ve donanıma bağlı olarak, TRT ve Devlet Kültür Bakanlığına bağlı korolarda; şef, saz sanatçısı, ses sanatçısı, arşivci veya notist olarak iş imkânı bulabileceklerdir. Mezunlar, aynı zamanda, belirtilen istihdam alanları dışında özel ders eğitimciliği, kaset çalışmaları, sahne çalışmaları ve sanatla ilgili diğer çalışmaları da yapabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, o derse ait Ders Bilgi Paketi'nde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Program Öğrenme Çıktıları

1 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak

2 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme

3 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak

4 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak

5 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak

6 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak

7 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek

8 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek

9 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek

10 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak

11 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Tokat Gaziosmanpaşa University State Conservatory

Turkish Music Department

Program InformationTurkish music

Language: Turkish

Head of Department: Doctor Lecturer Gamze Köprülü

Department ECTS and Erasmus Coordinator: Doctor Lecturer Gamze Köprülü

Assistant Coordinator:

Department Secretary: High School Secretary Asım Yazar

Duration (Years): 4

Maximum Duration (Years): 7

Quota: 15

Additional Quota (internship):

Graduation Title:

Osym Type: Special Ability

History: The first of the institutions that provide Turkish Music education in our country is the Turkish Music State Conservatory, which was established in 1976 and later connected to Istanbul Technical University. Later, the same conservatories were established in the cities of Izmir and Gaziantep. Since 1994, there is Turkish Art Music as a Major in the State Conservatory in Konya. It is certain that these numbers will not be sufficient in maintaining and developing the culture and art of our country. Moreover, the Eastern Anatolia Region is completely devoid of such an institution. Like Elazig province, it has reached a perfect synthesis by combining Turkish Folk and Turkish Art Music, and in a city where almost every individual breathes music, a serious music education cannot be done. Various associations have prevented the disappearance of this special music to some extent with their actions. These are undoubtedly State Choirs. As the Conservatory education begins at our university, as will be benefited from the State Choir about the lecturer; Joint scientific work grounds will be prepared and the activities of these institutions will be improved. Due to the structure of the region and the fundamentality of our own music, it is planned to teach Folk Music and Turkish Art Music without discrimination while preparing the program.

Degree to be obtained: Graduate of the Conservatory at the undergraduate level. Graduates of the program are expected to take the title of Turkish Music Department Graduate and Turkish Music Artist.
Admission Requirements
• To be a citizen of the Republic of Turkey.
• To have the minimum threshold score determined by the Higher Education Institution for the Special Ability Exam from any of the YKS score types for the exam year.
• Having graduated from high school or equivalent schools or open high school.
• Candidates will be taken to the exam individually in the Turkish Music Department exam, which will be held in two stages.
• Exam: The first stage, which is the qualifying exam; Hearing is the second stage, which is definite acceptance It will be applied practically under the name of enforcement.
• In the final admission exam, the candidate will be able to take the exam from only one field that he will select (optionally) in the instrument or sound field. Candidates must get at least 50 skill points out of 100 in order to be successful in the qualifying exam.
• Candidates who score 50 or more from the qualifying exam will be eligible to take the final acceptance exam.
• Candidates must get at least 50 skill points out of 100 in order to be successful in the final acceptance exam. Candidates who score below 50 ability points will be deemed unsuccessful and will not be able to obtain any registration rights.
• Students who will be successful and do not register during the registration period will be registered from the reserve list whose dates have been announced according to the success order.
Transition to the Upper Level
The student who gets at least 60 points by collecting 40% of the visa grade and 60% of the final grade in each semester is entitled to pass to the next level. In addition, the vocational instrument, TSM Solfev and theology, Western music solfeggio and theology, and THM solfeggio and theology courses are determined as prerequisites for 8 semesters in our department. A student who fails any of the prerequisite dam courses cannot register for the course that he / she failed from two upper terms.
Graduation Conditions
In order for students to graduate from the program, they must take 150 credits and 240 ECTS courses.
Graduate Employment
Graduates of the program can work as academicians in the relevant departments of state conservatories of universities, depending on the knowledge and equipment they have acquired, in the choirs affiliated to TRT and the Ministry of State Culture; will be able to find jobs as a conductor, saz artist, sound artist, archivist or notist. Graduates will also be able to do tutoring, cassette studies, stage studies and other arts-related studies outside of the specified employment areas.
quantification and consideration
The measurement and evaluation method applied for each course is described in detail in the Course Information Package for that course.
Program Learning Outcomes
1 To gain performance skills in Traditional Turkish Classical Music and Traditional Turkish Folk Music genres.
2 To be able to evaluate the theoretical knowledge acquired about Traditional Turkish Art Music and Traditional Turkish Folk Music during application.
3 To gain the awareness and ability to contribute to keeping the Traditional Turkish Art Music and Traditional Turkish Folk Music alive, transferring them to the next generations and adopting them.
4 To gain the ability to conceptualize, define and classify the elements related to music.
5 To gain the ability to use the necessary techniques and tools in music production and performance
6 To gain the ability to evaluate the place and effects of music in social life.
7 To be able to use the knowledge and skills gained in the field of music effectively in music teaching
8 To be able to use information acquired in the field of music in a creative way by combining it with personal skills.
9 To be able to do disciplinary and interdisciplinary teamwork
10 Traditional Turkish Art Music and Traditional Turkish Folk Music related elements; To gain the ability to benefit from a local-national, national-international framework.
11 To be conscious about music production, performance and consumption.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsü Taşlı Çiftlik Yerleşkesi Tokat / Merkez Posta kodu: 60100 Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.